หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  มีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดำเนินการในโรงเรียนนำร่องสำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหา ที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดหาระบบเครือข่ายแบบไร้สายสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียน ครู และ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงคลังความรู้จากอินเทอร์เน็ต รวมถึงได้รับความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless Access Point) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ เพื่อให้นโยบายพัฒนาการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาประยุกต์และบูรณาการเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนตามนโยบายของรัฐดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดความคุ้มประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง เพื่อเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนที่มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสามารถนำต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ด้วยหลักการและความเป็นมาดังกล่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงมีความประสงค์ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง