ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก (โรงเรียนสิงห์บุรี)

ตัวอย่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสิงห์บุรี
Download sci5

การทดลองสีเต้นระบำ (โรงเรียนสิงห์บุรี)

สีเต้นระบำ : การทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนสิงหืบุรี
http://www.youtube.com/watch?v=x8-K69r9n4w

การทดลองการเกิดและลักษณะของหินชนิดต่างๆ (โรงเรียนสิงห์บุรี)

การทดลองการเกิดและลักษณะของหิน ชนิดต่างๆ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนสิงห์บุรี
http://www.youtube.com/watch?v=s8IEOB6rosU