ก.ย. 17

การเยี่ยมชมโรงเรียนของ สพฐ 12/9/2013

 

 

การเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลสงขลา และพูดคุยกับครูผู้สอนและ ผอ. เพื่อดูความคืบหน้าโครงการ

DSC_0012DSC_0013 DSC_0011 DSC_0010 DSC_0008 DSC_0009

Link

ผลงานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา วิชาคณิตศาสตร์ โดยสอนเรื่องการคิดเลขลัด โดยใช้แอพ explain everything

http://www.youtube.com/watch?feature=c4-feed-u&v=tlnVuiQE6fc

ส.ค. 29

สร้างสื่อ iBooks Author

image

image

image

image

Link

ผลงานนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา วิชาวิทยาศาสตร์

https://www.dropbox.com/s/p185lmnc6kvckvo/_%20%282%29.key

ส.ค. 29

แผนจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ป. 4 ipad

แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     คะแนน  15  คะแนน         เวลา  10   ชั่วโมง

********************************************************************************

1.ชื่อหน่วยการเรียนรู้   การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

2.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

  มาตรฐาน  ว1.1   เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์  ของโครงสร้าง  และหน้าที่ของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัด  ป.4/3 ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง  เสียง  และการสัมผัส

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้        การแก้ปัญหารู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัด  ป.4/1 –.4/8

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

พืชมีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม  เช่น แสง  เสียง  อุณหภูมิและการสัมผัส ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

4. สาระการเรียนรู้

    4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

พืชมีการตอบสนองต่อแสง เสียง และการสัมผัสซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

5.1   ความสามารถในการคิด

5.2   ความสามารถในการแก้ปัญหา

5.3   ความสามารถในการสื่อสาร

5.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.5   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. มีวินัย
  2. ใฝ่เรียนรู้
  3. ซื่อสัตย์สุจริต
  4. มุ่งมั่นในการทำงาน

5.   มีจิตสาธารณะ

7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน

      7.1  ระหว่างการจัดการเรียนการสอน

– การสร้างงานนำเสนอเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ด้วย  app  keynote, edmodo

                – การทดลองการตอบสนองของพืช / การนำเสนอ

      7.2   สิ้นสุดการเรียนการสอน

                – แบบบันทึกผลการทดลอง

                – งานนำเสนอเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

– ทำแบบทดสอบประจำหน่วย

8. การวัดและการประเมินผล

     8.1  ระหว่างการจัดการเรียนการสอน

–  สังเกตการตอบคำถามจากประสบการณ์

            – สังเกตกระบวนการทดลอง/ การนำเสนอ

– สังเกตการณ์สร้างงานนำเสนอ ด้วย  app  keynote, edmodo

      8.2   สิ้นสุดการเรียนการสอน

–  ตรวจแบบบันทึกผลการทดลอง

– ตรวจงานนำเสนอเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ด้วย app edmodo

            –  ตรวจแบบทดสอบประจำหน่วย

เกณฑ์การประเมินงานนำเสนอ/ การนำเสนอ

 

เกณฑ์การประเมิน ดีมาก ปานกลาง ปรับปรุง   น้ำหนักคะแนน
เนื้อหา เนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์

มากที่สุด

 เนื้อหาครบถ้วนค่อนข้างสมบูรณ์  เนื้อหาไม่ครบถ้วน 2
ความคิดสร้างสรร๕์  รูปแบการนำเสนอดีมากลำดับขั้นตอนเข้าใจง่าย  รูปแบบการนำเสนอค่อนข้างดี  รูปแบการนำเสนอเข้าใจยาก 2
เวลา  งานนำเสนอทันเวลาที่กำหนด  งานนำเสนอไม่ทันเวลาเล็กน้อย  งานนำเสนอเกินเวลามาก 1

 

เกณฑ์การประเมินการทดลองรายงานการทดลอง

 

เกณฑ์การประเมิน 4 3 2 1 น้ำหนักคะแนน
ความคิดรวยอดจากตัวชี้วัด สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องชัดเจนมากที่สุดและตอบคำถามในใบงานครบถ้วน  สมบูรณ์ทุกข้อ สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องชัดเจนมาก  และตอบคำถามในใบงานครบถ้วน  สมบูรณ์เป็นส่วนมาก สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องชัดเจนเหมาะสมน้อยและตอบคำถามในใบงานครบถ้วน  สมบูรณ์ครึ่งหนึ่ง สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องชัดเจนเหมาะสมน้อยและตอบคำถามใบงานครบถ้วน  สมบูรณ์น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง 2
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะการสังเกตการจำแนก   การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  การตั้งสมมติฐาน ควบคุมตัวแปร  การทดลอง และ และลงข้อสรุป มากที่สุด มีทักษะการสังเกตการจำแนก   การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  การตั้งสมมติฐาน ควบคุมตัวแปร  การทดลอง และ และลงข้อสรุป มาก มีทักษะการสังเกตการจำแนก   การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  การตั้งสมมติฐาน ควบคุมตัวแปร  การทดลอง และ และลงข้อสรุป  น้อย มีทักษะการสังเกตการจำแนก   การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  การตั้งสมมติฐาน ควบคุมตัวแปร  การทดลอง และ และลงข้อสรุป น้อยที่สุด 2
จิตวิทยาศาสตร์ มีความสนใจใฝ่รู้ความรอบคอบ  การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ความมีเหตุผลและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  มากที่สุด มีความสนใจใฝ่รู้ความรอบคอบ  การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ความมีเหตุผลและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  มาก มีความสนใจใฝ่รู้ความรอบคอบ  การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ความมีเหตุผลและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  น้อย มีความสนใจใฝ่รู้ความรอบคอบ  การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ความมีเหตุผลและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  น้อยที่สุด 1

 

เกณฑ์ประเมินการทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้

ชนิดปรนัย 10 ข้อ ( 5 คะแนน )

 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ
1. ได้คะแนนรวม  5  คะแนน 4
2. ได้คะแนนรวม  4  คะแนน 3
3. ได้คะแนนรวม  3  คะแนน 2
4. ได้คะแนนรวม  2  คะแนน 1
5. ได้คะแนนรวม  1  คะแนน 0

 

9. ทักษะการคิด/กระบวนการเรียนรู้

      9.1  ทักษะการคิด

– ทักษะการสังเกต

– ทักษะการสรุปอ้างอิง

– ทักษะการตั้งสมมติฐาน

– ทักษะการทดสอบสมมติฐาน

       9.2  กระบวนการเรียนรู้

– กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)

10.  กิจกรรมการเรียนรู้

10.1  ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชจากประสบการณ์ของนักเรียน

10.2  นักเรียนชมวีดีโอเรื่องการตอบสนองของพืช  และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ app  safari

10.3  นักเรียนสร้างงานนำเสนอเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชโดยใช้ ipad  app  safari,

Keynote  และส่งงานครูด้วย  app  edmodo

10.4  ตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานขึ้นจอ และร่วมอภิปราย

10.5  ออกแบบการทดลองการตอบสนองของพืชต่อแสง เสียงและการสัมผัส

10.6  ปฏิบัติการทดลอง  รวบรวมข้อมูล สรุปผลการทดลอง

10.7  เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุป สร้างองค์ความรู้ รายงานผลและนำเสนอข้อมูล

10.8  ทดสอบหลังเรียน

11. สื่อ / แหล่งเรียนรู้

11.1   ipad  app  safari, keynote, edmodo

11.2   อุปกรณ์การทดลอง ได้แก่  ต้นไม้  กล่องทึบแสง  กระถางต้นไม้

 https://www.dropbox.com/s/7fynxrse1b7v21y/_%20%281%29.pdf

Link

ผลงานนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

https://ed.edim.co/20930023/_4.key?Expires=1377504714&Signature=U0lVe5w9MTLlGWw3jXEwbW9kLZBromQkwCR90X1Pa31zeTq4AJhVG~WO37x2oT9q5CuKmJgkxF9wFyqTo7aw-vEKcURfmblA-S4Cv6KS~FqgJYZTi7ner53uOSL1f~cliytSQSEQ6unePU3w2vY7WKt66hcA-IFL6Ii3hQPpxjw_&Key-Pair-Id=APKAJI74L7OXO7CNJA7Q

 

Image

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน Ipad

imageimageimageรองผู้อำนวยการ สพป.สข.1 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนห้องเรียน Ipad ป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา ให้กำลังใจ แนะนำ ให้ความรู้ความคิดในการจัดการเรียนการสอน 22 ส.ค.56

ส.ค. 22

ผลงานนักเรียนวิทย์ป.4

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
https://www.edmodo.com/file?id=2e3a89fa3464aa459ae937d8843ae49c

ส.ค. 21

ทดลอง โรงเรียนอนุบาลสงขลาค่ะ

image

image

ก.ค. 30

อบรม ipad 3 สาระหลัก คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

การอบรมipad
โรงเรียนอนุบาลสงขลา ท่านผู้อำนวยศิลปชัย ผลกล้า กล่าวเปิดงาน