ส.ค. 19

นำเสนอผลงาน

นักเรียนนำเสนอผลงานการสืบค้นเรื่อง ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาคอมพิวเตอร์

 

20150113_09250720150113_09365220150113_092835

ส.ค. 19

การสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ Google sites

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ Google sites

20150605_141933 20150605_141943 20150605_141951 C360_2015-06-05-14-20-37-046

ส.ค. 19

ผลงานนักเรียน Introduce myself

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  การใช้ Application bigmind

สร้าง mind mapping แนะนำตนเองในรายวิชา ภาษาอังกฤษ

myself4     myself3

myself2     myself1

ต.ค. 03

โรงเรียนสารภีพิทยาคม ศึกษาดูงานด้าน ICT

DSC_2283 DSC_2361 DSC_2364

คณะครู และนักเรียน แผนการเรียน Gifted student program (GSP) โรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่
เข้าศึกษาดูงานด้าน ICT ของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม วันที่ 2 ตุลาคม 2557

ก.ย. 29

ผลงานนักเรียนการเลือกใช้ Application ในการสร้าง Mind map

7 8 9 10 11 12

ผลงาน Mind map ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สร้างโดยเลือกใช้ application big mind, application popplet lite และ application pages

ก.ย. 29

นักเรียนสร้าง Mind map โดยใช้ Big mild ,Pages และ Poplet lite

1 2 3 456

นักเรียนสร้าง Mind mapping โดยเลือกใช้ Application big mild, pages และ/หรือ application poplet lite ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ก.ย. 16

สอนการใช้ Application Keynote


การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ Application Keynote ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครูสกุณี นิยม

ก.พ. 18

ศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

DSC_1462 DSC_1461  DSC_1459

นักเรียนใช้แอปพลิเคชั่น Nobility ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดย บอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

ก.ย. 03

ผู้แทนจาก สพฐ. มาเยี่ยมโรงเรียน

IMG_2523 IMG_2524 IMG_2525

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาติดตามการดำเนินงาน โครงการนำร่องพัฒนาต้นแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
วันที่ 3 กันยายน 2556

ก.ย. 03

อบรมการใช้ iBook

IMG_6696 IMG_6697 IMG_6698 IMG_6727 IMG_6728 IMG_6732

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้จัดการอบรมการใช้ application iBook เพื่อสร้าง eBook
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

Older posts «