Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2013

ก.พ. 27

อบรมการใช้ iPad แก่คณะครูภาคเหนือ

IMG_2237

อบรมการใช้ iPad แก่คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร …

Continue reading »

ก.พ. 22

นักเรียนเริ่มใช้ iPad ในการเรียนการสอน

IMG_2221

นักเรียนเริ่มใช้ iPad ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ป …

Continue reading »

ก.พ. 19

สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กลุ่มครูผู้ใช้ iPad

IMG_2035

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มครูผู้ใช้ iPad ในการเรียนก …

Continue reading »