«

»

ส.ค. 19

ผลงานนักเรียน Introduce myself

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  การใช้ Application bigmind

สร้าง mind mapping แนะนำตนเองในรายวิชา ภาษาอังกฤษ

myself4     myself3

myself2     myself1