Monthly Archive: กันยายน 2014

ก.ย. 29

ผลงานนักเรียนการเลือกใช้ Application ในการสร้าง Mind map

7

ผลงาน Mind map ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สร้างโด …

Continue reading »

ก.ย. 29

นักเรียนสร้าง Mind map โดยใช้ Big mild ,Pages และ Poplet lite

1

นักเรียนสร้าง Mind mapping โดยเลือกใช้ Application big …

Continue reading »

ก.ย. 16

สอนการใช้ Application Keynote

การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง …

Continue reading »