«

»

ก.ย. 29

นักเรียนสร้าง Mind map โดยใช้ Big mild ,Pages และ Poplet lite

1 2 3 456

นักเรียนสร้าง Mind mapping โดยเลือกใช้ Application big mild, pages และ/หรือ application poplet lite ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2