«

»

ก.ย. 16

สอนการใช้ Application Keynote


การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ Application Keynote ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครูสกุณี นิยม