«

»

ก.พ. 27

อบรมการใช้ iPad แก่คณะครูภาคเหนือ

IMG_2237 IMG_2239 IMG_2282 IMG_2313 IMG_2340 IMG_2652 IMG_2736 IMG_2737 IMG_2757

อบรมการใช้ iPad แก่คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลงาว
โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม