«

»

ก.ย. 03

ผู้แทนจาก สพฐ. มาเยี่ยมโรงเรียน

IMG_2523 IMG_2524 IMG_2525

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาติดตามการดำเนินงาน โครงการนำร่องพัฒนาต้นแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
วันที่ 3 กันยายน 2556