กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง How to make sandwiches

OFF

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสารประกอบ

OFF

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ

OFF

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

OFF

แผนวิทยาศาสตร์ (ครูสุรีรัตน์)

ผลงานนักเรียน โดยใช้ iMovie

OFF

บรรยากาศการเรียน เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

OFF

อบรมการสร้าง iBooks Author (14 ส.ค.56)

OFF

อบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (13 ส.ค.56)

OFF

นักเรียนนำเสนอผลงาน โดยใช้ iMovie

OFF

ศน.สงกรานต์ และศน.สุชญา ติดตามผลการจัดกิจกรรม (2 ส.ค.56)

OFF

ศน.สงกรานต์ และศน.สุชญา ร่วมสนทนากับคณะค …Continue reading →

1 2