พ.ย. 27

นำเสนอผลการดำเนินงาน ห้องเรียน iClassRoom


 

aa1

พ.ย. 24

Family Words

ผลงานของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอนโดยคุณครูดวงเนตร  ใจชัยภูมิ  ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ในเรื่องของ  คำศัพท์ที่ใช้ในครอบครัว  โดยให้นักเรียนออกมานำเสนอสิ่งที่ตนเองค้นคว้าที่หน้าชั้นเรียน

 

IMG_0552 IMG_0553 IMG_0554 IMG_0555 IMG_0556 IMG_0557 IMG_0561 IMG_0562 IMG_0563

พ.ย. 24

Mind Maps วิชาวิทยาศาสตร์

ผลงานของนักเรียนในเรื่องของการนำเสนอแผนผังความคิดของนักเรียน  ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอนโดยคุณครูสายสุวรรณ  คำศรีแก้ว  นอกจากผู้เรียนได้แสดงความเห็นผ่านผังความคิดนี้แล้วยังได้ความสามัคคีของการทำงานเป็นกลุ่มด้วยนะจ๊ะ…

IMG_0893 IMG_0897 IMG_0898 IMG_0903 IMG_0904 IMG_1397 IMG_1398 IMG_1399 IMG_1400 IMG_1401 IMG_1402 IMG_1403 IMG_1404 IMG_1405 IMG_1406 IMG_1407 IMG_1408 IMG_1409

พ.ย. 24

ผลงานนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์

ผลงานของนักเรียนในการเรียนเรื่อง สมบัติของจำนวนนับ  ที่สอนโดยคุณครูธวัชชัย  ลาภไธสง  ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบว่าจำนวนนับมีสมบัติอย่างไรบ้าง  นักเรียนศึกษาค้นคว้าและนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม KeyNote  เพื่อสรุปองค์ความรู้ของตนเองจากการศึกษา  โดยมีคุณครูเป็นผู้แนะนำ….จ้า

IMG_0770 IMG_0771 IMG_0772 IMG_0773 IMG_0774 IMG_0775

ต.ค. 02

Welcome To iClassroom Waengnoi School

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  ขอต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผล ห้องเรียน iClassroom  ตามโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง ด้วยความยินดียิ่ง  นำโดยท่านอาจารย์จุฑามาศ ชีวิตโสภณ  ตัวเทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาจารย์พัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 25  นายปิยชาญ ตาลอำไพ ผู้ประสานงานระดับภาคอิสานและทีมงานทุกท่าน     ในวันที่  23  กันยายน  2556 ที่ผ่านมา

 

IMG_1390

IMG_1210IMG_1309

IMG_1303IMG_1235

IMG_1263IMG_1232

IMG_1389

ก.ย. 25

iBooks : เลขยกกำลัง

หนังสือประกอบการเรียนในเรื่องของเลขยกกำลัง  รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยคุณครูธวัชชัย  ลาภไธสง  ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  สามารถดูเนื้อหาประกอบการเรียนรวมทั้งสามารถนำไปทบทวนความรู้นอกห้องเรียนได้ด้วย…จ้า

 

IMG_0374

ตัวอย่างหนังสือ

IMG_0375 IMG_0376 IMG_0377 IMG_0378 IMG_0379 IMG_0380

ก.ย. 25

iBooks :ส่วนประกอบของเซลล์

เป็นการศึกษาความรู้ของผู้เรียนในเรื่องของเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์  ที่ทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพของเซลล์ที่มีขนาดใหญ่และหลายมิติมากขึ้น  รวมทั้งมีภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จัดสร้างโดยคุณครูสายสุวรรณ  คำศรีแก้ว

 

IMG_0406

ตัวอย่างหนังสือ

IMG_0407

IMG_0408 IMG_0409

ก.ย. 25

iBooks : การลำเลียงในพื้ช

กระบวนการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์   เป็นเรื่องที่มองเห็นได้ยากเพราะเป็นกระบวนการของสารที่มีอนุภาคขนาดเล็ก  ดังนั้นคุณครูสายสุวรรณ  คำศรีแก้ว  จึงได้สร้างสื่อ iBooks เรื่องการลำเลียงในพืช  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นกระบวนการผ่านภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ  จึงทำให้ผู้เรียนสนใจและเข้าในเนื้อหาบทเรียนเป็นอย่างดี

 

IMG_0402

ตัวอย่างหนังสือ

IMG_0403 IMG_0404 IMG_0405

ก.ย. 25

iBooks : สนุกกับวงเวียน

ผู้เรียนอาจจะรู้สึกยากกับการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์  ในเรื่องของการสร้างส่วยของเส้นตรง  การสร้างมุม  การสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้เครื่องมือวงเวียน   คุณครูธวัชชัย  ลาภไธสง  จึงได้สร้างหนังสือ iBooks ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในเรื่อง สนุกกับวงเวียน   เพื่อให้นักเรียนศึกษาและใช้วงเวียนในการสร้างงานที่กำหนดให้  ด้วยความสนุกและได้ความรู้……นะจ๊ะ

 

IMG_0383

ตัวอย่างหนังสือ

IMG_0384 IMG_0385 IMG_0386 IMG_0387 IMG_0388

ก.ย. 25

iBooks : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ปััจจุบันเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีความน่าสนใจและกำลังเป็นที่นิยม   คุณครูสายสุวรรณ  คำศรีแก้ว  จึ้งได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนในเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นคู่มือในการศึกษาหาความรู้และประกอบในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์

 

IMG_0397

ตัวอย่างเนื้อหา

IMG_0398 IMG_0399 IMG_0400

Older posts «