ก.ย. 25

iBooks : หน่วยของสิ่งมีชีวิต

สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จัดทำโดยคุณครูสายสุวรรณ  คำศรีแก้ว   เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต   ที่ทำให้ผู้เรียนได้สนุกกับการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  นักเรียนสามารถศึกษาทบทวนเนื้อหาความรู้หลังจากเรียนในชั้นเรียนได้ด้วยตนเองด้วย…จ้า

 

IMG_0392

ตัวอย่างเนื้อหาบทเรียน

IMG_0393

IMG_0394

ก.ย. 25

สื่อ iBooks โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  ได้จัดสร้างสื่อการเรียนการสอน iBOOKS สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และการแนะนำจากผู้ดูและในระดับภาคอิสานเป็นอย่างดียิ่ง
IMG_0373

ก.ย. 23

การทดลองวิทยาศาสตร์


 

การทดลองวิทยาศาสตร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป  เมื่อคุณครูสายสุวรรณ  คำศรีแก้ว  ได้จัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ปฏิบัติการทดลอง  รวมทั้งได้บันทึกภาพขั้นตอนการทำ  ผลการทดลอง  และนำเสนอหน้าชั้นเรียน  โดยใช้เครื่อง IPAD เป็นตัวช่วย   นักเรียนสามารถเลือกสถานที่ทำการทดลองได้ตามความสะดวกและความพอใจ  สุดยอดเลย…จ้า

IMG_7047

ก.ย. 23

English is Fun


 

วิชาภาษาอังกฤษท่ี่นักเรียนว่ายาก   คุณครูดวงเนตร  ใจชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นเรื่องง่าย ๆ  โดยการสอนในห้องเรียน  ให้นักเรียนดูตัวอย่างและฟังเสียงจากเจ้าของภาษาโดยใช้เครื่อง IPAD  และให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการออกเสียงสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ  โดยใช้เครื่อง IPAD บึนทึกภาพเคลื่อนไหวและมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  …. เรียนแบบนี้นักเรียนชอบมา๊กมาก  เลยค๊าาาาา …..สิบอกให้

 IMG_7494

ก.ย. 23

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์


 

บรรยากาศการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในเรื่องของ วงเวียน  โดยคุณครูธวัชชัย  ลาภไธสง  ซึ่งนักเรียนได้ดูตัวอย่าง  ค้นคว้าศึกษาหาความรู้จากสื่อการสอนโดยใช้เครื่อง IPAD  และการลงมือปฏิบัติจริง  นักเรียนมีความสุขกับการเรียน และได้รับความรู้เป็นอย่างมากเลย…จ้า

 IMG_7435

 

ก.ย. 20

อบรมการสร้างสื่อด้วย iBooks ครูผู้สอน

บรรยากาศการฝึกอบรมการสร้างสื่อ iBooks  ให้กับคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย   เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน iClassroom โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  ตามโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง   ต้องขอขอบคุณทางคณะวิทยากรให้ความรู้ทุกท่านด้วย…จ้า

IMG_8817  IMG_8831 IMG_8883 IMG_8832 IMG_8901

ก.ย. 20

เจ้าหน้าที่จาก Apple ตรวจเยี่ยมห้องเรียน iClassroom

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  ขอต้อนรับทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ที่ได้เดินทางมาติดตามให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้งานห้อนเรียน iClassroom  ตามโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง ของนำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน


IMG_8812
IMG_8807 IMG_8799 IMG_8793 IMG_8788 IMG_8809

IMG_8857 IMG_8849

ก.ย. 20

อบรมการใช้งาน IPAD ของครูผู้สอน ภาคอิสาน

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย IPAD  ร่วมกับโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  โรงเรียนกัลยาณวัตร  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209   ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนกัลยาณวัตร  ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 


IMG_2606
IMG_2645 IMG_3406 IMG_3416 IMG_3420 IMG_3436

ก.ย. 10

ตารางการใช้ห้องเรียน IPAD

ตารางการใช้ห้องเรียน  iClassroom  โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  ตามโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง    โดยจัดกิจกรรมการสอน 3 รายวิชาหลัก  ได้แก่  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  รวมทั้งจัดให้รายวิชาอื่นที่สนใจเข้ามาให้ห้องเรียนอย่างเต็มศักยภาพด้วย


ตารางการใช้ห้องเรียน IPAD

ส.ค. 26

อบรมพื้นฐานการใช้ IPAD สำหรับครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  นำโดยท่านผู้อำนวยการภูวดล  หมื่นสีพรม  และรองผู้อำนวยการสัมฤทธิ์  พรสุวรรณ   จัดการอบรมพื้นฐานการใช้งาน IPAD ให้กับคณะครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา  จำนวน 50 คน   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้งานห้องเรียน iClassroom  ตามโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง  ของสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  กระทรวงศึกษาธิการ
IMG_1785
IMG_1788 IMG_1789 IMG_1797 IMG_1800 IMG_1802 IMG_1803 IMG_1804 IMG_1805 IMG_1808

Older posts «

» Newer posts