Waengnoi

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 29, 2013

Latest posts

  1. นำเสนอผลการดำเนินงาน ห้องเรียน iClassRoom — พฤศจิกายน 27, 2013
  2. Family Words — พฤศจิกายน 24, 2013
  3. Mind Maps วิชาวิทยาศาสตร์ — พฤศจิกายน 24, 2013
  4. ผลงานนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ — พฤศจิกายน 24, 2013
  5. Welcome To iClassroom Waengnoi School — ตุลาคม 2, 2013

Author's posts listings

พ.ย. 27

นำเสนอผลการดำเนินงาน ห้องเรียน iClassRoom

aa1

 

พ.ย. 24

Family Words

IMG_0552

ผลงานของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยม …

Continue reading »

พ.ย. 24

Mind Maps วิชาวิทยาศาสตร์

IMG_0893

ผลงานของนักเรียนในเรื่องของการนำเสนอแผนผังความคิดของนัก …

Continue reading »

พ.ย. 24

ผลงานนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์

IMG_0770

ผลงานของนักเรียนในการเรียนเรื่อง สมบัติของจำนวนนับ  ที่ …

Continue reading »

ต.ค. 02

Welcome To iClassroom Waengnoi School

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  ขอต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ติดตามประเ …

Continue reading »

ก.ย. 25

iBooks : เลขยกกำลัง

หนังสือประกอบการเรียนในเรื่องของเลขยกกำลัง  รายวิชาคณิต …

Continue reading »

ก.ย. 25

iBooks :ส่วนประกอบของเซลล์

เป็นการศึกษาความรู้ของผู้เรียนในเรื่องของเซลล์และส่วนปร …

Continue reading »

ก.ย. 25

iBooks : การลำเลียงในพื้ช

กระบวนการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์   เป็นเรื่อ …

Continue reading »

ก.ย. 25

iBooks : สนุกกับวงเวียน

ผู้เรียนอาจจะรู้สึกยากกับการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์  ใ …

Continue reading »

ก.ย. 25

iBooks : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ปััจจุบันเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีความน่าส …

Continue reading »

Older posts «