พ.ย. 04

ผลงานนักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Parts of Body ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Camera 360

Camera 360

Camera 360

Camera 360

Camera 360

Camera 360

Camera 360

Camera 360

 

พ.ย. 04

ผลงานนักเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 โดยใช้โปรแกรม Geoboard

Camera 360

Camera 360

 

Camera 360

Camera 360

Camera 360

 

ก.ย. 02

สื่อการสอน ibook โดยครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

สื่อการสอน ibook ที่ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยนายชัยวิชิต  นามมุง

photo

ก.ย. 02

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีีที่ 4 เรื่อง พืชและสัตว์

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่  1  เรื่อง  พืชและสัตว์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 วิชา  วิทยาศาสตร์                                                                                                               เวลาเรียน  1  ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พืชและสัตว์                                                  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา                                                                                                                                                                                   1.  สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต   2.  มาตรฐานการเรียนรู้ ว  1.1                            เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต    

แผนการจัดการเรียนรู้1

ส.ค. 30

บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ application word wizard

IMG_2432 IMG_2422 IMG_2426 IMG_2427

Image

การอบรมการใช้งาน iPAD สำหรับครูและบุคลากร

IMG_2141

ส.ค. 23

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ส.ค. 23

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี 4 เรื่อง Parts of Body ด้วย iBook

อบรมการจัดทำ ibook ครูผู้สอน

IMG_3931

พ.ค. 20

สัมผัส ipad ครั้งแรกของพวกเรา

2013-01-09 11.34.39

\2013-01-09 11.35.20

2013-01-09 10.12.47

2013-01-09 10.12.53

2013-01-09 10.13.08