ต.ค. 25

คณะผู้บริหาร สพฐ. และ ศึกษานิเทศน์ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

คณะผู้บริหาร สพฐ. และ ศึกษานิเทศน์ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

1002497_331017003711133_843761243_n

1010242_331016667044500_516632757_n

1176213_331017237044443_1769563269_n

1176126_331017017044465_1453169768_n

1175331_331016377044529_1826667854_n

1175306_331016860377814_690667145_n

1174775_331016730377827_2054150368_n

1157468_331016480377852_383231748_n

1176340_331017103711123_1633749299_n

1184959_331017140377786_413702063_n

1186944_331016983711135_1502922805_n

1187088_331016647044502_1894990215_n

1208803_331016810377819_223830659_n

1209321_331016703711163_1125796191_n

1234044_331016403711193_1210289888_n

1233620_331016620377838_1367581348_n

1231643_331016820377818_1788458664_n

1231619_331016447044522_478744164_n

1230026_331017077044459_1098021190_n

1229962_331016753711158_365989371_n

1234838_331016370377863_441314428_n

1236011_331016583711175_802519468_n

1236097_331016557044511_872104885_n

1237036_331017220377778_2001967937_n

1238174_331017060377794_116085773_n

คณะผู้บริหาร สพฐ. และ ศึกษานิเทศน์ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

คณะผู้บริหาร สพฐ. และ ศึกษานิเทศน์ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ก.ย. 06

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

ก.ย. 06

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

ก.ย. 06

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

ก.ย. 06

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

บรรยาการการเรียนการสอน ห้องเรียน iPad วิชาคณิตศาสตร์

ส.ค. 23

แผนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง Things 

 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษหลัก 1 (อ 21101)            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2556                                          เวลา 6 ชั่วโมง

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

 

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต ๑.๑   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต ๑.๓   นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

 

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง

(Non-text information) ที่อ่าน  

ต1.3 ม1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม

ใกล้ตัว

 

 

สาระสำคัญ

การเรียนรู้การสื่อสารด้วยการพูดและเขียนระบุสิ่งของต่างๆ ที่เป็นคำนามที่เป็นคำนามนับได้และคำนามที่นับไม่ได้ และสามารถเปลี่ยนรูปคำนามที่นับได้จากคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์และเลือกใช้ Article ที่เป็นคำนำหน้าคำนามให้เหมาะสมกับหน้าที่และชนิดของ Article ได้อย่างเหมาะสม

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

ผู้เรียนเรียนรู้และสามารถสื่อสารโดยการพูดและเขียนคำศัพท์รอบตัวเกี่ยวกับคำนามที่เป็นคำนาม  นับได้และคำนามที่นับไม่ได้ และสามารถเปลี่ยนรูปคำนามที่นับได้จากคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์โดยเลือกใช้ Article ที่เป็นคำนำหน้าคำนามให้เหมาะสมกับหน้าที่และชนิดของ Article ได้อย่างเหมาะสม ด้วยความตั้งใจ  ความเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และรับผิดชอบในการทำงาน

 

 

สาระการเรียนรู้

       คำนาม (Noun) คือคำที่ใช้เรียนคนสัตว์สิ่งของ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

 1. 1.            คำนามที่นับได้ (Countable Noun) มี 2 ลักษณะ คือ นามเอกพจน์ (Singular noun) และ นามพหูพจน์ (Plural noun) (มีกฎในการเปลี่ยนจากนามเอกพจน์ เป็น นามพหูพจน์ 7 ข้อจากใบความรู้)

 

 1. 2.            คำนามที่ไม่นับได้ (Uncountable Noun) มี 2 ลักษณะ คือ นามที่อยู่เป็นกลุ่มก้อน เช่น น้ำแข็ง Ice, อากาศ Air, เงิน Money เป็นต้น และ ลักษณะที่ 2 เป็นนามที่บอกคุณสมบัติ สภาพ การกระทำ วิชาที่เรียน และ กีฬา เช่น ความรวย Richness, การเคลื่อนไหว Movement, วิชาภาษาอังกฤษ English, กีฬาฟุตบอล Football เป็นต้น

Article คือ คำนำหน้าคำนาม มี 2 ชนิด คือ

1. Definite Article คือ คำที่นำหน้าคำนามเฉพาะได้แก่ The

2. Indefinite Article คือ คำที่นำหน้าคำนามไม่เฉพาะได้แก่ a และ an (ใช้นำหน้าเฉพาะคำนามที่เป็นเอกพจน์)

ซึ่งในเนื้อหาจะประกอบด้วยหลักการใช้ และ ข้อยกเว้นในการใช้ a, an ,the ดังในใบความรู้

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

R   ความสามารถในการสื่อสาร                   R   ความสามารถในการคิด

£   ความสามารถในการแก้ปัญหา                £   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

R   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

£  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   £  อยู่อย่างพอเพียง            £  ซื่อสัตย์สุจริต

R  มุ่งมั่นในการทำงาน               R  มีวินัย                   £  รักความเป็นไทย

R  ใฝ่เรียนรู้                      £  มีจิตสาธารณะ

ชิ้นงานหรือภาระงาน

 1. แบบฝึกหัดที่ 1 – 6 เรื่อง Countable & Uncountable Noun
 2. การนำเสนอเรื่อง คำนามนับได้ Countable Noun
 3. แบบฝึกหัดที่ 1 – 6 เรื่อง Article
 4. การนำเสนอเรื่อง คำนามนับได้ Article

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้

    ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. ครูทักทายนักเรียน
 2. ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพจากบัตรคำใน Key Note
 3. ครูถามนักเรียนพร้อมทั้งให้ข้อสังเกต

 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้
 2. นักเรียนนำเสนอผ่าน Key Note
 3. นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดและตอบคำถามจากครู

 

ขั้นสรุป

 1. นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
 2. ครูถามนักเรียนเพื่อทบทวนอีกครั้งในแต่ละประเด็น
 3. ครูประเมินนักเรียนในหน่วยการเรียนนี้

 

สื่อ  อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้

 1. บัตรคำจาก Key Note (Power Point)
  1. เรื่อง Countable & Uncountable Noun
  2. เรื่อง Article
  3. ใบความรู้เรื่อง Countable & Uncountable Noun
   1. เรื่อง Countable & Uncountable Noun
   2. เรื่อง Article
   3. แบบฝึกหัดเรื่อง Countable & Uncountable Noun
    1. เรื่อง Countable & Uncountable Noun
    2. เรื่อง Article
   4. แหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตด้วยแท็ปเล็ต (I-Pad) ผ่านแอปพริเคชั่น Safari

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

วิธีการวัดและประเมินผล

– ประเมินการนำเสนอ

– ตรวจแบบฝึกหัด

เครื่องมือ

– แบบประเมินการนำเสนอ

– แบบฝึกหัดเรื่อง

เกณฑ์การประเมิน

– นำเสนอผ่านตามเกณฑ์การประเมินจากแบบสังเกตการนำเสนอในระดับดี ขึ้นไป

– ทำแบบฝึกหัดแต่ละชุดผ่านร้อยละ 60

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  Things

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษหลัก 1 (อ 21101)            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2556

เรื่อง Countable & Uncountable Noun                                    เวลา 4 ชั่วโมง

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

 

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต ๑.๑   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต ๑.๓   นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

 

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง

(Non-text information) ที่อ่าน  

ต1.3 ม1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม

ใกล้ตัว

 

 

สาระสำคัญ

การเรียนรู้การสื่อสารด้วยการพูดและเขียนระบุสิ่งของต่างๆ ที่เป็นคำนามที่เป็นคำนามนับได้และคำนามที่นับไม่ได้ และสามารถเปลี่ยนรูปคำนามที่นับได้จากคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

ผู้เรียนเรียนรู้และสามารถสื่อสารโดยการพูดและเขียนคำศัพท์รอบตัวเกี่ยวกับคำนามที่เป็นคำนาม  นับได้และคำนามที่นับไม่ได้ และสามารถเปลี่ยนรูปคำนามที่นับได้จากคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ด้วยความตั้งใจ  ความเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และรับผิดชอบในการทำงาน

 

สาระการเรียนรู้

       คำนาม (Noun) คือคำที่ใช้เรียนคนสัตว์สิ่งของ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

 1. 1.            คำนามที่นับได้ (Countable Noun) มี 2 ลักษณะ คือ นามเอกพจน์ (Singular noun) และ นามพหูพจน์ (Plural noun) (มีกฎในการเปลี่ยนจากนามเอกพจน์ เป็น นามพหูพจน์ 7 ข้อจากใบความรู้)
 2. 2.            คำนามที่ไม่นับได้ (Uncountable Noun) มี 2 ลักษณะ คือ นามที่อยู่เป็นกลุ่มก้อน เช่น น้ำแข็ง Ice, อากาศ Air, เงิน Money เป็นต้น และ ลักษณะที่ 2 เป็นนามที่บอกคุณสมบัติ สภาพ การกระทำ วิชาที่เรียน และ กีฬา เช่น ความรวย Richness, การเคลื่อนไหว Movement, วิชาภาษาอังกฤษ English, กีฬาฟุตบอล Football เป็นต้น

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

R   ความสามารถในการสื่อสาร                   R   ความสามารถในการคิด

£   ความสามารถในการแก้ปัญหา                £   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

R   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

£  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   £  อยู่อย่างพอเพียง            £  ซื่อสัตย์สุจริต

R  มุ่งมั่นในการทำงาน               R  มีวินัย                   £  รักความเป็นไทย

R  ใฝ่เรียนรู้                      £  มีจิตสาธารณะ

ชิ้นงานหรือภาระงาน

 1. แบบฝึกหัดที่ 1 – 6 เรื่อง Countable & Uncountable Noun
 2. การนำเสนอเรื่อง คำนามนับได้ Countable Noun

 

กิจกรรมการเรียนรู้

    ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. ครูทักทายนักเรียน เช่น Good morning / How are you today?
 2. ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพจากบัตรคำใน Key Note (Power Point) เรื่อง Countable & Uncountable Noun พร้อมถามนักเรียนว่า “แต่ละรูปเรียกว่าอะไร / นี่คืออะไร”
 3. ครูถามนักเรียนว่า “ทำไมพวกเราถึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร” (อาจจะใช้การถามทีละคน)
 4. เมื่อครูถามแล้วหากนักเรียนยังไม่สามารถตอบได้ตามกรอบของเนื้อหาให้แนะต่อ “ว่ารูปแต่ละรูปมีชื่อเฉพาะของมันซึ่งชื่อนั้นก็คือ คำนาม ที่เอาไว้เรียกแทน คน สัตว์ สิ่งของนั้นเอง”

 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง Countable & Uncountable Noun และให้เน้นในหัวข้อ Countable Noun คืออะไร และ  Uncountable Noun คืออะไร โดยให้ข้ามหัวข้อ กฎการเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นนามพหูพจน์ ไปก่อน เพื่อให้นักเรียนแยกประเภทของคำนามว่ามี 2 ประเภท คือ คำนามที่นับได้ Countable Noun และ คำนามที่นับไม่ได้ Uncountable Noun
 2. ครูนำเสนอรูปภาพจากบัตรคำใน Key Note (Power Point) เรื่อง Countable & Uncountable Noun อีกครั้งและถามนักเรียนต่อว่า “รูปนี้คือ คำนามที่นับได้ Countable Noun หรือ คำนามที่นับไม่ได้ Uncountable Noun?” (อาจจะใช้การถามทีละคน/กลุ่ม)
 3. ครูให้นักเรียนฝึกแยกคำนามระหว่าง คำนามที่นับได้ Countable Noun และ คำนามที่นับไม่ได้ Uncountable Noun ในแบบฝึกหัดที่ 1 (พร้อมทั้งตรวจและเฉลย)
 4. เมื่อนักเรียนเข้าใจการแยกประเภทของคำนามแล้วให้นักเรียนศึกษาเรื่อง กฎการเปลี่ยนนามที่นับได้จากเอกพจน์เป็นนามพหูพจน์ 7 ข้อ ในใบความรู้ดังกล่าว
 5. ครูแบ่งกลุ่มและมอบหมายงานกลุ่มทั้งหมด 7 กลุ่มตามหัวข้อกฎการเปลี่ยนนามที่นับได้จากเอกพจน์เป็นนามพหูพจน์ 7 ข้อและให้แต่ละกลุ่มสรุปเนื้อหาพร้อมทั้งนำเสนอผ่านสื่อแท็ปเล็ต (I-Pad) ด้วยการใช้ Key Note (Power Point) และสามารถค้นหาข้อมูล รูปภาพ มาตกแต่งให้สวยงามจากแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตด้วยแท็ปเล็ต (I-Pad) ผ่านแอปพริเคชั่น Safari
 6. นักเรียนนำเสนองานและให้แต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อนของแต่ละกุล่ม (ครูสังเกตและให้คะแนนกับนักเรียนพร้อมทั้งอธิบายประกอบ)
 7. เมื่อนำเสนอครบทุกกลุ่มแล้วให้นักเรียนฝึกโดยการทำแบบฝึกหัดที่ 2 – 4 (พร้อมทั้งตรวจและเฉลย)

 

ขั้นสรุป

 1. ครูถามนักเรียนว่า คำนามคืออะไร , คำนามมีกี่ประเภท , แต่ละประเภทมีกี่ชนิด ตามลำดับ
 2. ครูถามนักเรียน จากรูปภาพบัตรคำใน Key Note (Power Point) เรื่อง Countable & Uncountable Noun ว่า รูปนี้คือคำนามประเภทใด ถ้าหากเป็นคำนามที่นับได้ให้บอกการเปลี่ยนจากนามเอกพจน์เป็นนามพหูพจน์
 3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุป กฎการเปลี่ยนนามที่นับได้จากเอกพจน์เป็นนามพหูพจน์ทั้ง 7 ข้อ
 4. ให้นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึกหัดที่ 5 และ 6 เป็นกลุ่ม /รายบุคคล ครูตรวจและให้คะแนน
 5. ครูบอกคะแนนในหน่วยการเรียนรู้นี้

 

สื่อ  อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้

 1. บัตรคำจาก Key Note (Power Point) เรื่อง Countable & Uncountable Noun
 2. ใบความรู้เรื่อง Countable & Uncountable Noun
 3. แบบฝึกหัดเรื่อง Countable & Uncountable Noun
 4. แหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตด้วยแท็ปเล็ต (I-Pad) ผ่านแอปพริเคชั่น Safari

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

วิธีการวัดและประเมินผล

– ประเมินการนำเสนอ เรื่อง คำนามนับได้ Countable Noun

– ตรวจแบบฝึกหัดเรื่อง Countable & Uncountable Noun

เครื่องมือ

– แบบประเมินการนำเสนอ เรื่อง คำนามนับได้ Countable Noun

– แบบฝึกหัดเรื่อง Countable & Uncountable Noun

เกณฑ์การประเมิน

– นำเสนอผ่านตามเกณฑ์การประเมินจากแบบสังเกตการนำเสนอ เรื่อง คำนามนับได้ Countable Noun ในระดับดี ขึ้นไป

– ทำแบบฝึกหัดแต่ละชุดผ่านร้อยละ 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

 

ผลการจัดการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ข้อเสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………………….

( นายณัฐกร  ทูลศิริ )

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ นายณัฐกร  ทูลศิริ แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่

r     ดีมาก

r    ดี

r    พอใช้

r    ควรปรับปรุง

 

2.   การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้

r     เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

r    ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

 

3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่

r     นำไปใช้ได้จริง

r    ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

 

4.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ลงชื่อ …………………………………………………………

(…………………………………………………………)

ตำแหน่ง……………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 1. บัตรคำจาก Key Note (Power Point) เรื่อง Countable & Uncountable Noun
 2. ใบความรู้เรื่อง Countable & Uncountable Noun
 3. แบบฝึกหัดเรื่อง Countable & Uncountable Noun
 4. แหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตด้วยแท็ปเล็ต (I-Pad) ผ่านแอปพริเคชั่น Safari
 5. แบบประเมินการนำเสนอ เรื่อง คำนามนับได้ Countable Noun

 

5. แบบประเมินการนำเสนอ เรื่อง คำนามนับได้ Countable Noun

 

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ำหนัก

คะแนน

รวม

3

2

1

เนื้อหา เนื้อหาครบถ้วนน่าสนใจ ตกแต่งได้สวยงามมาก เนื้อหาครบ มีความน่าสนใจ ตกแต่งได้สวยงามดี เนื้อหาครบ

ไม่ตกแต่งผลงาน

5

15

การพูดนำเสนอมีความมั่นใจในการพูดและเข้าใจง่าย ออกเสียงคำศัพท์ถูกต้องพูดและเข้าใจในเนื้อหา

 

ออกเสียงคำศัพท์ถูกต้องไม่กล้าแสดงออกในการพูด และออกเสียงคำศัพท์ไม่ถูกต้อง

3

9

ตรงต่อเวลามีความกระตือรือร้นในการส่งงานและนำเสนอได้ตามเวลาที่กำหนดส่งงานตามเวลาและนำเสนองานได้ไม่ทำงานตามเวลาที่กำหนดและไม่นำเสนอผลงาน

2

6

รวม

30

 

 

ระดับคุณภาพ

25 – 30    หมายถึง            ดีมาก

19 – 24    หมายถึง            ดี

13 – 18    หมายถึง            พอใช้

7 – 12    หมายถึง            ปรับปรุง

1 – 6              หมายถึง            ต้องปรับปรุง

 

 

ตัวอย่างใบประเมินการนำเสนอ เรื่อง คำนามนับได้ Countable Noun

 

วิชา…………………………………รหัสวิชา…………………….ชั้น………………กลุ่มที่………….

ภาคเรียนที่……………………ปีการศึกษา……………………………………….

 

ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ำหนัก

รวม

3

2

1

1

เนื้อหา

5

2

การพูดนำเสนอ

3

3

ตรงต่อเวลา

2

รวม (30)

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  Things

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษหลัก 1 (อ 21101)            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2556

เรื่อง Article                                                            เวลา 2 ชั่วโมง

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

 

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต ๑.๑   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต ๑.๓   นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

 

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง

(Non-text information) ที่อ่าน  

ต1.3 ม1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม

ใกล้ตัว

 

 

สาระสำคัญ

การเรียนรู้การสื่อสารด้วยการอ่านและเขียนระบุสิ่งของต่างๆ โดยเลือกใช้ Article ที่เป็นคำนำหน้าคำนามให้เหมาะสมกับหน้าที่และชนิดของ Article ได้อย่างเหมาะสม

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

ผู้เรียนเรียนรู้และสามารถสื่อสารโดยการอ่านและเขียนคำศัพท์รอบตัวเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ โดยเลือกใช้ Article ที่เป็นคำนำหน้าคำนามให้เหมาะสมกับหน้าที่และชนิดของ Article ได้อย่างเหมาะสม      ด้วยความตั้งใจ  ความเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และรับผิดชอบในการทำงาน

 

สาระการเรียนรู้

       Article คือ คำนำหน้าคำนาม มี 2 ชนิด คือ

1. Definite Article คือ คำที่นำหน้าคำนามเฉพาะได้แก่ The

2. Indefinite Article คือ คำที่นำหน้าคำนามไม่เฉพาะได้แก่ a และ an (ใช้นำหน้าเฉพาะคำนามที่เป็นเอกพจน์)

ซึ่งในเนื้อหาจะประกอบด้วยหลักการใช้ และ ข้อยกเว้นในการใช้ a, an ,the ดังในใบความรู้

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

R   ความสามารถในการสื่อสาร                   R   ความสามารถในการคิด

£   ความสามารถในการแก้ปัญหา                £   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

R   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

£  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   £  อยู่อย่างพอเพียง            £  ซื่อสัตย์สุจริต

R  มุ่งมั่นในการทำงาน               R  มีวินัย                   £  รักความเป็นไทย

R  ใฝ่เรียนรู้                      £  มีจิตสาธารณะ

ชิ้นงานหรือภาระงาน

 1. แบบฝึกหัดที่ 1 – 6 เรื่อง Article
 2. การนำเสนอเรื่อง คำนามนับได้ Article

 

กิจกรรมการเรียนรู้

    ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. ครูทักทายนักเรียน เช่น Good morning / How are you today?
 2. ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพจากบัตรคำใน Key Note (Power Point) เรื่อง Article พร้อมถามนักเรียนว่า “แต่ละรูปเรียกว่าอะไร / นี่คืออะไร”
 3. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนจำได้ไหมว่าเราเรียนเรื่อง Singular noun ไปแล้ว หรือถามว่า Singular noun คืออะไร”
 4. เมื่อครูถามแล้วหากนักเรียนยังไม่สามารถตอบได้ตามกรอบของเนื้อหาให้แนะต่อ “Singular noun คือ คำนามที่มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น”
 5. และให้สังเกตแต่ละรูปในบัตรคำใน Key Note (Power Point) เรื่อง Article นั้นจะมี a, an, the ทั้งหมด

 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง Article และให้เน้นในหัวข้อ a และ an ก่อน
 2. เมื่อนักเรียนศึกษาแล้วให้ครูถามว่า a คืออะไร ใช้เมื่อใด (อาจจะใช้การถามทีละคน/กลุ่ม)
 3. เมื่อนักเรียนสามารถตอบได้ว่า a คืออะไร ใช้เมื่อใด แล้ว ให้ถามต่อว่า “แล้ว Article ที่เป็น anคืออะไร ใช้เมื่อใด”
 4. หลังจากทีนักเรียนพอเข้าใจเรื่อง a และ an โดยพอสังเขปแล้ว ให้ลงมีฝึกในแบบฝึกหัดที่ 1
 5. ครูสังเกตนักเรียนว่าทำแบบฝึกหัดที่ 1 เสร็จแล้วให้นักเรียนศึกษาต่อในเรื่องของ การใช้ the และข้อยกเว้นในการใช้ Article
 6. เมื่อนักเรียนศึกษาจนเข้าใจแล้วก็มอบหมายงานในแบบฝึกหัดที่ 2 ต่อว่าให้แต่ละคนสังเกตในแบบฝึกหัดว่าข้อใดที่สามารถใช้ the ในการนำหน้าคำนามคำนั้นพร้อมทั้งนำเสนอผ่านสื่อแท็ปเล็ต (I-Pad) ด้วยการใช้ แอปพริเคชั่น Key Note มาทุกคำและสามารถค้นหาข้อมูล รูปภาพ มาตกแต่งให้สวยงามจากแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตด้วยแท็ปเล็ต (I-Pad) ผ่านแอปพริเคชั่น Safari ซึ่งอาจจะคล้ายกับบัตรคำใน Key Note (Power Point) เรื่อง Article ของครู

 

 1. นักเรียนนำเสนองานและให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อน พร้อมกับครูประเมินและให้คะแนนกับนักเรียนพร้อมทั้งอธิบายประกอบในแบบฝึกหัดที่ 2
 2. เมื่อนักเรียนนำเสนอครบทุกคนแล้วครูก็มอบหมายงานในแบบฝึกหัดที่ 3 – 4 ให้แต่ละคน (เมื่อนักเรียนทำงานครบก็ตรวจงานนักเรียนด้วยการแลกกันตรวจ หรือ การถาม – ตอบทีละคน / กลุ่ม)
 3. ครูและนักเรียนช่วยกันอ่านเนื้อเรื่องในแบบฝึกหัดที่ 5 และ 6 พร้อมทั้งช่วยกันตอบว่าในแต่ละข้อจะใช้ Article ชนิดใด

 

ขั้นสรุป

 1. ครูให้นักเรียนตรวจสอบแบบฝึกหัดของตนเองว่าทำครบหรือไม่ และให้นักเรียนบอกคะแนนรวมของตนเองว่าได้เท่าใด (ครูบันทึกคะแนนของนักเรียน)
 2. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป การใช้ Article ว่ามีกี่ชนิด แต่ละชนิดใช้อย่างไร และมีข้อยกเว้นอะไรบ้างโดยการถาม – ตอบ แบบสั้นๆ (อาจจะใช้การถามทีละคน/กลุ่ม) พร้อมกับให้คำชมเชยกับนักเรียนที่ตอบคำถามได้ เช่น Very Good / Excellent / Well done เป็นต้น

 

สื่อ  อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้

 1. บัตรคำจากแท็ปเล็ต (I-Pad) ผ่านแอปพริเคชั่น Key Note เรื่อง Article
 2. ใบความรู้เรื่อง Article
 3. แบบฝึกหัดเรื่อง Article
 4. แหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตด้วยแท็ปเล็ต (I-Pad) ผ่านแอปพริเคชั่น Safari

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 

วิธีการวัดและประเมินผล

– ประเมินการนำเสนอ เรื่อง คำนามนับได้ Article

– ตรวจแบบฝึกหัดเรื่อง Article

เครื่องมือ

– แบบประเมินการนำเสนอ เรื่อง คำนามนับได้ Article

– แบบฝึกหัดเรื่อง Article

เกณฑ์การประเมิน

– นำเสนอผ่านตามเกณฑ์การประเมินจากแบบสังเกตการนำเสนอ เรื่อง Article

ในระดับดี ขึ้นไป

– ทำแบบฝึกหัดแต่ละชุดผ่านร้อยละ 60

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

 

ผลการจัดการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ข้อเสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………………….

( นายณัฐกร  ทูลศิริ )

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ นายณัฐกร  ทูลศิริ แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่

r     ดีมาก

r    ดี

r    พอใช้

r    ควรปรับปรุง

 

2.   การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้

r     เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

r    ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

 

3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่

r     นำไปใช้ได้จริง

r    ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

 

4.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ลงชื่อ …………………………………………………………

(…………………………………………………………)

ตำแหน่ง……………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 1. บัตรคำจากแท็ปเล็ต (I-Pad) ผ่านแอปพริเคชั่น Key Note เรื่อง Article
 2. ใบความรู้เรื่อง Article
 3. แบบฝึกหัดเรื่อง Article
 4. แหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตด้วยแท็ปเล็ต (I-Pad) ผ่านแอปพริเคชั่น Safari
 5. แบบประเมินการนำเสนอ เรื่อง คำนามนับได้ Countable Noun

 

5. แบบประเมินการนำเสนอ เรื่อง Article

 

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ำหนัก

คะแนน

รวม

3

2

1

เนื้อหา เนื้อหาครบถ้วนน่าสนใจ ตกแต่งได้สวยงามมาก เนื้อหาครบ มีความน่าสนใจ ตกแต่งได้สวยงามดี เนื้อหาครบ

ไม่ตกแต่งผลงาน

5

15

การพูดนำเสนอมีความมั่นใจในการพูดและเข้าใจง่าย ออกเสียงคำศัพท์ถูกต้องพูดและเข้าใจในเนื้อหา

 

ออกเสียงคำศัพท์ถูกต้องไม่กล้าแสดงออกในการพูด และออกเสียงคำศัพท์ไม่ถูกต้อง

3

9

ตรงต่อเวลามีความกระตือรือร้นในการส่งงานและนำเสนอได้ตามเวลาที่กำหนดส่งงานตามเวลาและนำเสนองานได้ไม่ทำงานตามเวลาที่กำหนดและไม่นำเสนอผลงาน

2

6

รวม

30

 

 

ระดับคุณภาพ

25 – 30    หมายถึง            ดีมาก

19 – 24    หมายถึง            ดี

13 – 18    หมายถึง            พอใช้

7 – 12    หมายถึง            ปรับปรุง

1 – 6              หมายถึง            ต้องปรับปรุง

 

ตัวอย่างใบประเมินการนำเสนอ เรื่อง คำนามนับได้ Countable Noun

 

วิชา…………………………………รหัสวิชา…………………….ชั้น………………

ภาคเรียนที่……………………ปีการศึกษา……………………………………….

 

คนที่

ชื่อ – นามสกุล

ประเด็นการประเมิน

รวม

ระดับคุณภาพ

1

2

3

1

2

3

4

5

 

ส.ค. 23

ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าชม บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียน

DSC_0322_resize

DSC_0323_resize

DSC_0319_resize

DSC_0332_resize

DSC_0335_resize

DSC_0325_resize

DSC_0326_resize

DSC_0327_resize

DSC_0328_resize

DSC_0334_resize

DSC_0323_resize

DSC_0322_resize

DSC_0319_resize

ส.ค. 23

บรรยากาศการเรียน โรงเรียนเชียงแสน

บรรยากาศการเรียน

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย

IMG_0722

พ.ค. 29

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส