วัตถุประสงค์

โครงการนี้เป็นการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง และสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน  โดยจะมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้นแบบดังกล่าวและใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตประยุกต์บูรณาการกับการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนนำร่อง  โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้สามารถนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าให้เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สถานภาพ ปัญหา อุปสรรค และกระบวนการดำเนินงาน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
  1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่มีหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน
  3. เพื่อทดลองนำร่องการใช้ต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในห้องเรียนแท็บเล็ตตามข้อ ๒
  4. เพื่อติดตาม ประเมินผลการใช้ต้นแบบหลักสูตรในข้อ ๑ ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของครู นักเรียน และผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่มีต่อต่อนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ทั้งในห้องเรียนและโรงเรียนที่มีบริบทที่แตกต่างกัน
  5. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและไอซีทีที่เกี่ยวข้องให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา