รูปแบบของห้องเรียน

รูปแบบของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตประยุกต์และบูรณาการการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สาย