ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร