ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้ครูใช้เป็นกรอบแนวทางในการประยุกต์ บูรณาการ กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สาย สำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  2. ได้แนวทางการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน ครู ระดับประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
  3. ได้แนวทางการจัดทำห้องเรียนต้นแบบการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สาย สำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา