คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล ประธานกรรมการ (หัวหน้าโครงการ)
นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ กรรมการ
นางสาวเพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว กรรมการ
นางสาวสุวลี บัวสุวรรณ์ กรรมการ
นางสาวอ้อยจริยา พลับจีน กรรมการและเลขานุการ
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ Help Desk and Support
  1. นายโยธิน หนูแดง
  2. นางสาวนฤมล โตเจริญ