ขอบเขตการดำเนินการ

เพื่อให้สามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวกับการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนนำร่อง จำนวน ๒๐ โรงเรียน จาก ๔ ภูมิภาค โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นโรงเรียนนำร่องดังกล่าว  รายละเอียดของขอบเขตการดำเนินการ ดังนี้
 1. จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามหลักสูตรแกนกลาง โดยที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้จัดหาทีมงานในการบริหารโครงการและประสานงานดังต่อไปนี้
  1. ผู้จัดการโครงการประจำที่ส่วนกลาง กรุงเทพฯ
  2. บุคลากรให้การบริการ และคำปรึกษาแก่โรงเรียนนำร่อง เมื่อมีปัญหา (ทำงานเต็มเวลา)
   1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย ๒ คน
   2. นักวิชาการศึกษา  อย่างน้อย ๓ คน
   3. นักเทคโนโลยีการศึกษา  อย่างน้อย ๒ คน
   4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน อย่างน้อย ๒ คน
   5. มี Help Desk & Support เพื่อให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาของการใช้ต้นแบบหลักสูตรดังกล่าวในห้องเรียนแท็บเล็ต พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
 2. จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นศูนย์กลางของโครงการเพื่อให้เป็นชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน ผ่านชุมชนออนไลน์
 3. ติดตั้งระบบควบคุมและตรวจสอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อให้โรงเรียนสามารถควบคุมดูแลนักเรียนที่ใช้แท็บเล็ตได้
 4. สำรวจ รวบรวม และ ศึกษาข้อมูลสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ความพร้อมของบุคลากร ผู้บริหาร ครู นักเรียน ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เช่น สำรวจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำรวจห้องเรียนเพื่อทำผังห้องพร้อมตำแหน่งการวางอุปกรณ์ สำรวจระบบไฟฟ้า ตู้จ่ายไฟเพื่อเป็นข้อมูลการวางอุปกรณ์ของโครงการ สำรวจข้อมูลความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีของผู้บริหารและครู เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับฝึกอบรม
 5. จัดหาและติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สาย จำนวน ๒๐ โรงเรียน ๆ ละ ๑ ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย
  1. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  จำนวน ๔๑ ชุด สำหรับครูและนักเรียน
  2. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  จำนวน ๑ ชุด
  3. คอมพิวเตอร์แบบพกพาในการสร้างสื่อการสอน พร้อมโปรแกรมประยุกต์สำหรับสร้างสื่อการสอน  จำนวน ๑ ชุด
  4. เครื่องพิมพ์ไร้สาย  จำนวน ๑ ชุด
  5. เครื่องโปรเจคเตอร์  จำนวน ๑ ชุด
  6. อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์  จำนวน ๑ ชุด
  7. สถานีเครือข่ายไร้สาย  จำนวน ๒ ชุด
  8. อุปกรณ์จัดเก็บแท็บเล็ตแบบเคลื่อนที่  จำนวน ๒ ตู้ (๑ ตู้ จัดเก็บได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ เครื่อง)
  9. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นที่ทำให้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายได้
  10. การรับประกัน ผู้รับจ้างรับประกันครุภัณฑ์ทุกรายการ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับงวดสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยการรับประกันดูแลให้ทำงานได้ตามปกติรวมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ผู้รับจ้าง ให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้ง (On Site Service) การรับประกันซ่อม / เปลี่ยนฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าแรง ค่าอะไหล่ ค่าเดินทาง ในกรณีที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ
 6. พัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้  และจัดหาตัวอย่างสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ครูสามารถนำไปประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
 7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนนำร่องในเรื่องการใช้ต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยจะจัดประชุม สัมมนาและอบรม ดังนี้
  1. ประชุมสัมมนาเพื่อ
   1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
   2. จัดหา พัฒนาตัวอย่างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เรื่องต่อระดับชั้น
   3. คัดเลือกแอพพลิเคชั่นที่เป็นมาตรฐานเหมาะสมกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่เป็นมาตรฐาน  เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาและปรับปรุง ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ แอพพลิเคชั่นต่อระดับชั้น  ใน ๓ กลุ่มสาระวิชาคือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
   4. จัดหาเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เนื้อหา จากภาคเอกชน มหาวิทยาลัยและครู เจ้าหน้าที่จาก สพฐ. ประมาณ ๑๕ – ๒๐ คน
   5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ / คู่มือครู โดยบูรณาการห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับการเรียนการสอน
  2. การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ระยะเวลา ๑ วัน  ผู้เข้าอบรม ประมาณ ๒๐ คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
   1. โรงเรียนในยุค ๓.๐ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
   2. โครงสร้างลักษณะโดยรวมของการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ต
   3. กรณีศึกษา ตัวอย่างห้องเรียนที่ประสบความสำเร็จของการใช้แท็บเล็ตกับการเรียนการสอน และวิธีการสร้างสรรค์ห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
   4. การใช้งานแท็บเล็ตพื้นฐาน
   5. การใช้งานแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นที่มากับระบบปฏิบัติการในแท็บเล็ต
   6. แนวทางและแนะนำการคัดเลือกแอพพลิเคชั่นและการนำแอพพลิเคชั่นมาใช้งานจริงในห้องเรียน
   7. ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ตในสถานศึกษาต่อองค์กร
   8. ตัวอย่างกรณีศึกษาผลกระทบต่อภาพลักษณ์และผลที่ได้รับจากการใช้งานจริง
   9. แนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เก็บจากการวัดผลการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อกำหนดนโยบายในสถานศึกษา
   10. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  3. จัดอบรมผู้ดูแลระบบเครือข่าย และครูผู้สอนในโครงการนำร่อง ดังนี้
   1. อบรมผู้ดูแลระบบโรงเรียนละ ๑ คน  ๒ วัน โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
    1. การติดตั้ง บริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย
    2. การติดตั้ง บริหารจัดการระบบเครือข่าย
    3. การติดตั้งระบบภายในสถานศึกษา การดูแลรักษา
    4. ปัญหาที่มักพบเจอและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
    5. วิธีการบริหารและการควบคุมห้องเรียน
    6. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
   2. อบรมครูผู้สอน
    1. หลักสูตร การนำต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มาประยุกต์และบูรณาการเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สาย โรงเรียนละ ๓ คน  จำนวน ๓ วัน
     1. โรงเรียนในยุค ๓.๐ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
     2. โครงสร้างลักษณะโดยรวมของการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ต
     3. กรณีศึกษา ตัวอย่างห้องเรียนที่ประสบความสำเร็จของการใช้แท็บเล็ตกับการเรียนการสอน และวิธีการสร้างสรรค์ห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
     4. การใช้งานแท็บเล็ตพื้นฐาน
     5. การใช้งานแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นที่มากับระบบปฏิบัติการในแท็บเล็ต
     6. การฝึกใช้แท็บเล็ต สำหรับการฝึกเขียนแผนจัดการเรียนรู้
     7. การฝึกใช้แท็บเล็ต เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นและสร้างผลงานวิจัยสำหรับครู
     8. วิธีการบูรณการเทคโนโลยีเพื่อห้องเรียนยุคใหม่
     9. แนวทางการคัดเลือกแอพพลิเคชั่น สื่อการเรียนการสอน และการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
     10. การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เน้นการสร้างสรรค์ชิ้นงานแบบอิสระ
     11. การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานสำหรับการทำงานเป็นกลุ่ม
     12. การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการวัดและประเมินผล
     13. การสร้างเนื้อหาการเรียนการสอนด้วยแอพพลิเคชั่นสำเร็จรูปเบื้องต้น
     14. การใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ วิธีการนำข้อมูลจากการวัดผลในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยและการทำผลงานของครูผู้สอนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
    2. หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือติดตั้งในเครื่อง โรงเรียน ละ ๑ คน ระยะเวลา ๒ วัน
     1. ตัวอย่างความสำเร็จของการใช้เนื้อหาการเรียนการสอนที่สร้างมาจากแอพพลิเคชั่นสำเร็จรูป
     2. การแปลงไฟล์เอกสารที่มีอยู่แล้วนำเข้ามาใช้ในแท็บเล็ต
     3. การสร้างเนื้อหาการเรียนการสอนด้วยแอพพลิเคชั่นสำเร็จรูปขั้นสูง
     4. การนำเนื้อหาที่สร้างไว้มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน
     5. การบริหารจัดการเนื้อหาภายในห้องเรียน
     6. วิธีการวัดผลจากเนื้อหาที่สร้างเอง และการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยและผลงานของครูผู้สอน
     7. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 8. จัดทำคู่มือครู / แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ชุดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และเอกสารประกอบการสอน
 9. ทดลองนำร่องการใช้ต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 10. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ของ สพป.  / สพม.  และ    ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๘๐ – ๑๐๐ คน  จำนวน ๓ วัน
 11. ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ประเมินผลและให้คำปรึกษาการใช้หลักสูตรต้นแบบแก่โรงเรียนนำร่อง จำนวน ๒๐ โรงเรียน  อย่างน้อย ๒ ครั้ง
 12. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการและนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับการนำต้นแบบหลักสูตรไปใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  โดยจัดทำเอกสารในรูปแบบงานวิจัยที่ประกอบด้วยหัวข้อ
  1. รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับการประเมินการใช้ต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  2. รายงานการประเมินโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ ๕ บท เพื่อเสนอผู้บริหาร หน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  3. เอกสารต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  4. คู่มือการใช้หลักสูตร
  5. แผนการจัดการเรียนรู้
  6. คู่มือการอบรม