กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

  1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๐ โรงเรียน จาก ๔ ภูมิภาค ๆ ละ ๕ โรงเรียน ๆ ละ ๑ ห้องเรียน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง ตามข้อ ๑ โรงเรียนละ ๑ ห้องเรียน