«

»

ก.ค. 29

ผลงานการใช้ App iMovie ของนักเรียน

http://www.youtube.com/watch?v=HcNaIERynHM

ผลงานการใช้ App iMovie วิดีโอชุมชน
เด็กหญิงสุกัญญา  เบกากู่  ชั้นม.2/1
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม