«

»

ก.ย. 25

iBooks : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ปััจจุบันเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีความน่าสนใจและกำลังเป็นที่นิยม   คุณครูสายสุวรรณ  คำศรีแก้ว  จึ้งได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนในเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นคู่มือในการศึกษาหาความรู้และประกอบในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์

 

IMG_0397

ตัวอย่างเนื้อหา

IMG_0398 IMG_0399 IMG_0400