ส.ค. 28

บรรยากาศการใช้ iPad ในการจัดการเรียนรู้

ภาพนี้เป็นบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย iPad เป็นครั้งแรก ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูรัตติยา สิทธิหาโคตร บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ โดยครูผู้สอนสามารถ iPAD เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนได้เป็นอย่างดี

1

image_4

2

image_11

 

3

image_14

 

ส.ค. 27

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรื่อง   สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

……………………………………………………………………………………………………..

1.  สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

2.  มาตรฐานการเรียนรู้ ว1.1

เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู้3

ส.ค. 27

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรื่อง   การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า

……………………………………………………………………………………………………..

1.  สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

2.  มาตรฐานการเรียนรู้ ว1.1

เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู้2

ส.ค. 27

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรื่อง   แผนการจัดการเรียนรู้1

……………………………………………………………………………………………………..

1.  สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

2.  มาตรฐานการเรียนรู้ ว1.1

เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

พ.ค. 29

สวัสดีชาวโลก- -‘

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส

» Newer posts