Srikosum

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 29, 2013

Latest posts

  1. การนำเสอนงานเรื่องสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ — กันยายน 4, 2013
  2. การนำเสนองานผ่าน Key note ของนักเรียนชั้น ป.4 — กันยายน 4, 2013
  3. ผู้อำนวยการเข้านิเทศติดตามการใช้ iPad ในการเรียนการสอน — กันยายน 2, 2013
  4. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน iPad รายวิชาภาษาอังกฤษ — กันยายน 2, 2013
  5. อุ่นเครื่องก่อนเรียน กระตุ้นให้อยากเรียน — สิงหาคม 29, 2013

Author's posts listings

ก.ย. 04

การนำเสอนงานเรื่องสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์

นำเสนองานเรื่องสัตว์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยโปรแกรม k …

Continue reading »

ก.ย. 04

การนำเสนองานผ่าน Key note ของนักเรียนชั้น ป.4

เป็นการนำเสนองานในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องอาชีพ ด้วยโปร …

Continue reading »

ก.ย. 02

ผู้อำนวยการเข้านิเทศติดตามการใช้ iPad ในการเรียนการสอน

1

นายศรศักดิ์ หล่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโกสุมฯ เข้านิ …

Continue reading »

ก.ย. 02

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน iPad รายวิชาภาษาอังกฤษ

เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน iPad รายวิชาภาษาอัง …

Continue reading »

ส.ค. 29

อุ่นเครื่องก่อนเรียน กระตุ้นให้อยากเรียน

ww1

กระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน เปิดสมองเปิดอารมณ์ …

Continue reading »

ส.ค. 29

การใช้ App math tables ประกอบกิจกรรม Play and Learn

re1

ครูทำหน้าที่แนะนำ app เบื้องต้น บอกจุดประสงค์การเรียนผ่ …

Continue reading »

ส.ค. 28

กิจกรรม Play and Learn By iPad

กิจกรรม Play and Learn วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4 ด้วย Ap …

Continue reading »

ส.ค. 28

การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม key note

นักเรียนสนุกสนานมากกับการนำเสนองาน ผ่าน iPAD ขึ้นจอ LCD …

Continue reading »

ส.ค. 28

ผลงานนักเรียน ผังความคิดเรื่องสัตว์

work2

ผังความคิด (mind map) เรื่อง สัตว์ ของนักเรียนชั้นประถม …

Continue reading »

ส.ค. 28

ผลงานนักเรียน ผังความคิดเรื่องพืช

work1

ผังความคิด (mind map) เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึ …

Continue reading »

Older posts «