«

»

ก.ย. 02

ผู้อำนวยการเข้านิเทศติดตามการใช้ iPad ในการเรียนการสอน

นายศรศักดิ์ หล่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโกสุมฯ เข้านิเทศติดตามการใช้ iPad ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบปะให้กำลังใจครูผู้สอนและนักเรียน

1 2 3