[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ [Photosynthesis] แบบทดสอบความเข้าใจ

OFF

[ห้องเรียน iClassroomPW] การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ [Photosynthesis] แบบทดสอบความเข้าใจ

ชมวิดีโอ

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ [Photosynthesis] แบบทดสอบความเข้าใจ

การบูรณาการห้องเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง

โดย คุณครูอารีรัตน์  ชูเส้ง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

 

Screen Shot 2556-11-23 at 9.58.19 AM Screen Shot 2556-11-23 at 9.57.53 AM  Screen Shot 2556-11-23 at 9.58.02 AM Screen Shot 2556-11-23 at 9.58.10 AM Screen Shot 2556-11-23 at 9.58.32 AM Screen Shot 2556-11-23 at 9.58.40 AM

เครื่องมือ

  • Screen Shot 2556-11-23 at 11.18.13 AMEducreations Interactive Whiteboard

เนื้อหาของรายวิชา

  • การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photo Synthesis)  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นกระบวนการที่พืชและสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนพลังงานแสงให้มาอยู่ในรูปของพลังงานเคมีที่อยู่ในโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่สร้างขึ้น พลังงานที่อยู่ในโมเลกุลสารอินทรีย์นี้ ถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิตของพืชและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลก กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้อาจถือได้ว่าเป็นเพียงกระบวนการเดียวของพืชและสิ่งมีชีวิตที่สามารถดึงพลังงานจากดวงอาทิตย์ให้เข้ามาหมุนเวียนในโลก

กิจกรรม

  • ให้นักเรียนฟังคำอธิบายจากคุณครู โดยอธิบายเนื้อหาจาก A Life Cycle App on iPad
  • ให้นักเรียนตอบคำถามจากคุณครูสอดแทรกระหว่างชมเนื้อหากระบวนการสังเคราะห์แสง
  • ให้นักเรียนฝึกสร้างกระบวนการ ทบทวนบทเรียน เพิ่มความเข้าใจของกระบวนการ ด้วยการวาดภาพการสังเคราะห์แสงในโปรแกรม Educreations Interactive Whiteboard บน iPad
  • ให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองผ่าน iPad connect to AppleTV Present on Projector

This post was written by , posted on พฤศจิกายน 24, 2013 วันอาทิตย์ at 2:02 am

Comments are currently closed.