«

»

ก.ย. 02

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีีที่ 4 เรื่อง พืชและสัตว์

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่  1  เรื่อง  พืชและสัตว์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 วิชา  วิทยาศาสตร์                                                                                                               เวลาเรียน  1  ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พืชและสัตว์                                                  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา                                                                                                                                                                                   1.  สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต   2.  มาตรฐานการเรียนรู้ ว  1.1                            เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต    

แผนการจัดการเรียนรู้1