โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ร่วมประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการiClassroom OBEC

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ร่วมประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 iClassroom OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

This entry was posted on December 1, 2014.