Archive | June 2014

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ส่งบุคลากร เข้าร่วมการอบรมสร้างสื่อ iBook Author

0105 03 02

 

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ส่งบุคลากร เข้าร่วมการอบรมสร้างสื่อ iBook Author ตามโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โครงการห้องเรียน iClassroom iPad 2556) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

 

http://www.hauykrai.com/570510.html

This entry was posted on June 25, 2014.

การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม(โครงการห้องเรียน iClassroom iPad 56) ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557

113 1111 1112

 

การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม(โครงการห้องเรียน iClassroom iPad 56)สำหรับครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม

http://www.hauykrai.com/570217.html

This entry was posted on June 25, 2014.

การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม(โครงการห้องเรียน iClassroom iPad 56) ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557

01 02 03 04 05 06

 

การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม(โครงการห้องเรียน iClassroom iPad 56)สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 และครู Adminโรงเรียนในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

http://www.hauykrai.com/570208.html

This entry was posted on June 25, 2014.

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้รับมอบ ห้องเรียน iPad (Apple iOS) ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

04

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้รับมอบ ห้องเรียน iPad (Apple iOS) ตามโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบ การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ <เมษายน ๒๕๕๖ ? เมษายน ๒๕๕๗> ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

http://www.hauykrai.com/561211.html

This entry was posted on June 25, 2014.