พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.เชียงราย เขต 2 มานิเทศ ติดตามโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบ(ipad)

11 12โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ร่วมต้อนรับพันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ที่มานิเทศ ติดตาม ผลโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

This entry was posted on November 18, 2014.