Anubanngao

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 29, 2013

Latest posts

  1. ผลงานนักเรียน แนะนำตัวเอง ใช้ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) — มกราคม 23, 2015
  2. ผลงานนักเรียน แนะนำตัวเอง ใช้ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) — มกราคม 23, 2015
  3. ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ ใช้ app popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) — มกราคม 23, 2015
  4. ผลงานนักเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ ใช้ app Pages โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) — มกราคม 23, 2015
  5. ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) — มกราคม 22, 2015

Author's posts listings

ม.ค. 23

ผลงานนักเรียน แนะนำตัวเอง ใช้ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_1452

แนะนำตัวเอง

ม.ค. 23

ผลงานนักเรียน แนะนำตัวเอง ใช้ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_1760

เกี่ยวกับครอบครัว

ม.ค. 23

ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ ใช้ app popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_1395

คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ มาตราวัดความยาวไทยเทียบเมตริก

ม.ค. 23

ผลงานนักเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ ใช้ app Pages โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_1502

ม.ค. 22

ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_1970

ระยะห่างระหว่างเส้นตรง

ม.ค. 22

ผลงานนักเรียน วิชา คณิตศาสตร์ app Explain Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_3449

เรื่อง รูปทรงเรขาคณิต

ม.ค. 22

ผลงานนักเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ app -Explan Everything โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_2908

What can i see at school

ม.ค. 15

วีดีโอแนะนำอาคารเรียนโดยนักเรียน โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

ม.ค. 15

ผลงานนักเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์ โดยใช้ App Popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_3019[1]

ม.ค. 15

ผลงานนักเรียน โดยการ บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยใช้ App Popplet lite โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

IMG_3377[1]

Older posts «