บทสัมภาษณ์เด็กหญิงศศิธร จันบัวลา – โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทสัมภาษณ์นักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒

[HD 720P] บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นเด็กหญิงศศิธร จันบัวลา นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม สพท. มหาสารคาม 1

Comments are closed.