บทสัมภาษณ์ครูประดิษฐ์ นันสะอาง – โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทสัมภาษณ์ครูผู้ประสานงาน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒

[HD 720P] บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นครูประดิษฐ์ นันสะอาง ครูผู้ประสานงาน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม สพท. มหาสารคาม 1

Comments are closed.