ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านนาคู มีข่าราชการครู  11 คน  ครูธุรการ   1  คน   นักการภารโรง  1  คน
aoonama

jeerana kitidat

mae pansorn patcharin patiya phon57 pitoon samat1 taveesri