Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

พ.ย. 22

แนะนำโรงเรียน

พ.ย. 22

กราบขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

IMG_5522

พ.ย. 22

นางสาวพรประภา จันทร์ตาวงศ์ ครู ครูผู้สอนสาระภาษาอังกฤษ

po

พ.ย. 22

นางนงคราญ ยอดวีระพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์

มาส

พ.ย. 22

นายสวัสดิ์ มหาวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์

sw

พ.ย. 22

นางดาวเรือง คชพรม ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ดูแลระบบ

ดาว

พ.ย. 22

นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

Untitled-2

พ.ย. 22

แนะนำโรงเรียน

ป้าย2

พ.ย. 22

บุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ป้าย1

พ.ย. 22

เตรียมเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บอร์ดok

Older posts «