รายชื่อโรงเรียนในโครงการ

ภาคเหนือชื่อโรงเรียนสพป. / สพม.ระดับชั้น
แม่จันวิทยาคมสพม. ๓๖ เชียงรายม. ๑
พานพิเศษพิทยาคมสพม. ๓๖ เชียงรายม. ๑
ห้วยสักวิทยาคมสพม. ๓๖ เชียงรายม. ๑
บ้านห้วยไคร้เชียงราย ๒ป. ๔
พานพสกสวัสดิ์เชียงราย ๒ป. ๔
โรงเรียนอนุบาลลำปางลำปาง ๑ ป. ๔
ภาคอีสานชื่อโรงเรียนสพป. / สพม.ระดับชั้น
บ้านหนองแสงกาฬสินธุ์ ๓ป. ๔
บ้านนาคูกาฬสินธุ์ ๓ป. ๔
บ้านบ่อใหญ่มหาสารคาม ๑ม. ๑
อนุบาลกันทรวิชัยมหาสารคาม ๑ป. ๔
บ้านท่าสองคอนมหาสารคาม ๑ม. ๑
กัลยาณวัตรขอนแก่น ๒๕ม. ๑
ภาคกลางชื่อโรงเรียนสพป. / สพม.ระดับชั้น
ปากท่อพิทยาคมสพม. ๘ ราชบุรีม. ๑
คุรุราษฎร์รังสฤษดิ์สพม. ๘ ราชบุรีม. ๑
วัดโพธิ์แทนนครนายกม. ๑
วัดบางปรังนครนายกป. ๔
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามนครนายกป. ๔
พูลเจริญวิทยาคมสมุทรปราการม. ๑
ภาคใต้ชื่อโรงเรียนสพป. / สพม.ระดับชั้น
วรนารีเฉลิมสพม. ๑๖ สงขลาม. ๑
ปาล์มพัฒนวิทย์ *โรงเรียนในฝันสพม. ๑๖ สตูลม. ๑
แม่เปียะสงขลา ๑ป. ๔
บ้านทุ่งค่ายตรัง ๑ป. ๔
บ้านทุ่งยาวตรัง ๑ป. ๔
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์สพม. ๑๓ ตรัง ม. ๑