รายชื่อ สพป. / สพม.

ภาคเหนือชื่อสพป. / สพม.
นาย อภิวัฒน์ กันศรีเวียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม ๓๖ เชียงราย
พ.จ.ต. ฉลอง อ่่อนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป เชียงราย เขต ๒
นาย สมดี ศรีแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป ลำปาง เขต ๑
ภาคอีสานชื่อสพป. / สพม.
นาย ศาสตรา ดอนโอฬารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
นายวิทวิสิทธิ์ พิมพ์แสงสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต ๑
นายไชยยา อะการะวังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต ๓
นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม. ขอนแก่น เขต ๒๕
ภาคกลางชื่อสพป. / สพม.
นาย สงกรานต์ วีระเจริญกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป นครนายก
นาง สุชญา บำรุงกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป นครนายก
นาย ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม ราชบุรี เขต ๘
ภาคใต้ชื่อสพป. / สพม.
นาง ลัดดาวรรณ ชุณหพิมลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม. ตรัง เขต ๑๓
นางสาว ศิริวรรณ ยิวสิวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. ตรัง เขต ๑
นาย สมชาย แก้วภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สงขลา เขต ๑