หัวข้อการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม

โครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โครงการปี ๒๕๕๖)

สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ๓ – ๔ กุมภาพันธ์สำหรับผู้ดูแลระบบ ๕ – ๗ กุมภาพันธ์
สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันจันทร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. กล่าวเปิดงานโดย ผู้อำนวยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
๑๓.๔๕ - ๑๔.๓๐ น. แนะนำโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โครงการปี ๒๕๕๖)
๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ iClassroom
วันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประสบการณ์จากผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์
๑๐.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.นำเสนอเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยผลิตภัณฑ์ของ Apple
สำหรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันพุธดี ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แนะนำอุปกรณ์ในโครงการและการใช้งานเบื้องต้น

การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (MacBook Pro) ขั้นพื้นฐาน
๑๐.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) ขั้นพื้นฐาน
วันพฤหัสดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad) ขั้นพื้นฐาน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. การสำรองข้อมูล และการคืนค่าเดิมของครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (MacBook Pro) Image Creation and Restoration
วันศุกร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การบริหารจัดการข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (iPad)
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเบื้องต้น
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล
อภิปรายและสรุปผล

ณ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด แผนที่ – ProService Map

ที่พัก โรงเเรม 13 เหรียญ รีสอร์ท แผนที่