ผลงานนักเรียน Application BigMind ระบบโครงกระดูก

สอนโดย

คุณครูภาวิณี  อ่อนบัวขาว

วิชาวิทยาศาสตร์

IMG_0070 IMG_0071 IMG_0072 IMG_0073 IMG_0074 IMG_0075 IMG_0076 IMG_0077 IMG_0078 IMG_0079