บทสัมภาษณ์ครูประดิษฐ์ นันสะอาง – โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทสัมภาษณ์ครูผู้ประสานงานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒

[HD 720P] บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นครูประดิษฐ์ นันสะอาง โรงเรียนบ้านท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม สพท. มหาสารคาม 1

Screen Shot 2557-10-09 at 15.01.36

Posted in Uncategorized | Comments Off on บทสัมภาษณ์ครูประดิษฐ์ นันสะอาง – โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทสัมภาษณ์เด็กหญิงศศิธร จันบัวลา – โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทสัมภาษณ์นักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒

[HD 720P] บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นเด็กหญิงศศิธร จันบัวลา นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม สพท. มหาสารคาม 1

Screen Shot 2557-10-09 at 14.21.37

Posted in Uncategorized | Comments Off on บทสัมภาษณ์เด็กหญิงศศิธร จันบัวลา – โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการจักกฤษณ์ สุวรรณโท – โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๒

[HD 720P] บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้อำนวยการจักกฤษณ์ สุวรรณโท โรงเรียนบ้านท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม สพท. มหาสารคาม 1

Screen Shot 2557-10-09 at 15.01.36

Posted in Uncategorized | Comments Off on บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการจักกฤษณ์ สุวรรณโท – โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ