ผลงานนักเรียน Application BigMind ระบบห่อหุ้มร่างกาย

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010

สอนโดย

คุณครูภาวิณี  อ่อนบัวขาว

วิชาวิทยาศาสตร์