ผลงานนักเรียน Application BigMind ระบบหายใจ

IMG_0045 IMG_0046 IMG_0047 IMG_0048 IMG_0049 IMG_0050 IMG_0051 IMG_0052 IMG_0053 IMG_0054

สอนโดย

คุณครูภาวิณี  อ่อนบัวขาว

วิชาวิทยาศาสตร์