ผลงานนักเรียน Application BigMind ระบบสืบพันธุ์

สอนโดย

คุณครูภาวิณี  อ่อนบัวขาว

วิชาวิทยาศาสตร์

IMG_0094 IMG_0095 IMG_0096 IMG_0097 IMG_0098 IMG_0099 IMG_0100 IMG_0101 IMG_0102 IMG_0103