ผลงานนักเรียน Application BigMind ระบบย่อยอาหาร

IMG_0023 IMG_0024 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0029 IMG_0030 IMG_0031 IMG_0032

สอนโดย

คุณครูภาวิณี  อ่อนบัวขาว

วิชาวิทยาศาสตร์