ผลงานนักเรียน Application BigMind ระบบประสาท

สอนโดย

คุณครูภาวิณี  อ่อนบัวขาว

วิชาวิทยาศาสตร์

IMG_0081 IMG_0082 IMG_0083 IMG_0084 IMG_0085 IMG_0086 IMG_0087 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0090