ผลงานนักเรียน Application BigMind ระบบขับถ่าย

IMG_0056 IMG_0057 IMG_0058 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0061 IMG_0062 IMG_0063 IMG_0064 IMG_0065

สอนโดย

คุณครูภาวิณี  อ่อนบัวขาว

วิชาวิทยาศาสตร์